-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Merħba - Welcome] [Xogħol tal-Arti - Art Work] [Arti Oħra - Other Works] [Varji - Various] [Wirjiet - Exhibitions] [Mosaico] [Bijografija - Biography]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijografija - Biography

Glenn Copperstone twieled fid-9 ta’ Lulju 1984. Mgħammed fil-knisja l-antika tal-Fgura. Ta’ sena mar joqgħod mal-ġenituri u ma' ħuh Ħal Tarxien fejn dam jgħix sa ma kellu 26 sena. Illum il-ġurnata joqgħod Il-Fgura. Attenda l-iskola Primarja ta’ Raħal l-Ġdid u s-Sekondarja fil-Kulleġġ San Elija ta’ Santa Venera, skola mmexxija mill-patrijiet Karmelitani. Wara lesta 4 snin kors fil-Kulleġġ ta’ l-arti u disinn il-Mosta fi ħdan l-MCAST. Bħalissa qed jaħdem bħala draughtsman f’kumpanija privata.

Dilettant tal-festi ilu minn meta kien żgħir fejn il-ħin liberu tiegħu kien jgħaddieh ipinġi xi pavaljun jew bandalora fuq biċċa karta. Mis-sena 2001 beda fuq xogħol iktar professjonali u fuq skala ikbar. Glenn diġa ħadem diversi pavaljuni mal-gallarijiet ta' djar privati, sfuma sett bandalori għal-festa ta’ Marija Annunzjata ġo Ħal Tarxien stess, sett pavaljuni, ġol-Fgura u sett bandalori għall-Gwardamanġa fost oħrajn. Fl-2014 kellu ix-xorti li jesporta xogħlu barra minn xtutna, fejn għamel xi xogħol għas-Sepurklu ta' knisja ġo Giarre, Sqallija.

Apparti l-isfumar, bħala passatempi Glenn iħobb il-fotografija, il-kompjuter fejn jikkreja websites, stampi jew jeditja xi ritratti, ħarġiet fil-kampanja u ħdejn il-baħar, mużika ta’ ġeneru (Heavy Metal) u l-festi tradizzjonali tagħna l-Maltin. Iħobb jisma wkoll soundtracks tal-films u Marċi tal-festi speċjalment il-Marċi Funebri fejn għandu il-fuq minn 200 cd differenti.

Glenn hu nvolut sew fil-festi fejn jagħti s-sehem tiegħu ma l-Għaqda Kultura u Armar Marija Annunzjata ta’ Ħal Tarxien stess. Jarma fil-festa Titulari f’gieh Marija Annunzjata, fil-Milied u fil-Ġimgħa l-Kbira, saħansitra għal 4 snin ha sehem ma l-istess għaqda, fil-Karnival ta’ Malta, f’kumpanija taż-żfin fejn kisbu suċċessi kbar fl-għola Kategorija.

Lejn l-aħħar tas-sena 2006, Glenn sar il-webmaster tas-sit uffiċjali ta' l-"Għaqda Kultura u Armar Marija Annunzjata Ħal Tarxien" bis-sit www.stillieritarxien.net. Fl-2008 ġie maħtur membru tal-kumitat fl-istess għaqda. Jieħu ħsieb ukoll il-paġna tal-facebook tal-istess għaqda, kif ukoll il-paġna li titratta l-Marċi Funebri.

F'Lulju tas-sena 2008, eżattament fil-11, jumejn biss wara li għalaq 24 sena, Glenn tilef lill-missieru Charles fl-eta' ta' 51 sena. Fl-14 ta' Mejju 2011, Glenn iżżewweġ lil Adriana nee' Guillaumier fil-Knisja Parrokjali ta' Marija Annunzjata, Tarxien. Fl-istess sena, Glenn u l-mara Adriana inghaqdu ma grupp ta' artisti jismu "Mosaico" fejn kellhom diversi wirjiet kollettivi. Fid-29 ta' Settembru, f'jum il-festa tal-Arkanġli, Glenn twelidlu tifel, li semmewh propju għal-arkanġlu Gabrijel.

 

Glenn Copperstone was born on the 9th of July 1984. Baptized in the old church of Fgura. At the age of 1, he was brought to live in Tarxien with his parents and brother till the age of 26. Now he lives in Fgura. Attended the Paola Primary school and “St. Elijah College”, a Carmelite secondary school. Afterwards he finished a four-year course in the MCAST Art and Design college in Mosta. Currently he is working as a draughtsman in a private company.

A particular interest in local feast was in him from a younger age, where his spare time always designing feast decorations on a small piece of paper. From the year 2001, he embarked in more bigger and more professional work. Glenn already made several pavilions for home balconies and shaded decorative banners for the feast of the Annunciation of the Virgin in Tarxien, set pavilions for Fgura and a set of banners for Pieta' among others. In 2014 he had the fortune to export his work abroad. He made some decorations for the Holy Sepulchre in a church situated in Giarre, Sicily.

Apart from the shading, Glenn’s hobbies are photography, the computer where he likes creating websites, pictures or even editing photos, walking in the countryside or near the sea, music of genres (Heavy Metal) and the traditional local feasts. He also likes listening the soundtracks of movies and band Marches especially Funeral Marches where he owns more than 200 different cd.

Glenn is firmly involved in feasts where he is part of the “Annunciation” Cultural and Decorating Club in Tarxien. He helps in decorating for the Titular feast of the Annunciation, in Christmas and in Good Friday, also for 4 years together with the same club, in the Carnival of Malta, with a dance company where they achieved prestigious success in the higher category.

Towards the end of the year 2006 Glenn was chosen as the webmaster of the official site "Annunciation" Cultural and Decorating Club with there site www.stillieritarxien.net. In 2008, he was appointed member of the committee of the same decorating club. He also administrate the facebook page of the same club, also another page dedicated to the Funeral Marches on Facebook.

In July of 2008, exactly on the 11th, two days after he had his 24th birthday, Glenn lost his beloved Dad on the age of 51. On the 14th of May 2011, Glenn maried Adriana nee' Guillaumier in the Parish Church of the Annunciation in Tarxien. In th same year, Glenn and his wife Adriana joined a group of artists called "Mosaico" where they already had some collective exhibitions. On the 29th of September, feast of the Archangels, Glenn had a son and named him after the archangel Gabriel.

 

           

L-Istudio fejn jaħdem Glenn Copperstone

The studio where Glenn Copperstone do his work

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Merħba - Welcome] [Xogħol tal-Arti - Art Work] [Arti Oħra - Other Works] [Varji - Various] [Wirjiet - Exhibitions] [Mosaico] [Bijografija - Biography]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------